Обява за конкурс за длъжността „заместник главен директор” на ГД НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „заместник главен директор“ – 1 щатна бройка

на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Заместник главният директор на ГД НЯСС подпомага главния директор при осъществяване на неговите правомощия в областта на държавния надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 5Б

–   образователно-квалификационна степен за длъжността – магистър

–   професионален опит – 5 години и/или  ранг – II младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 1. Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: технически науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки.
 2. Допълнителна квалификация: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – MS Office, работа с правно-информационни системи и електронна кореспонденция.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 820 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. защита на концепция за стратегическо управление

Тема на концепцията: „Приоритети и насоки за развитие в областта на административното и административнонаказателното производство като част от дейността на ГД НЯСС”

 1. интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата:

на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч.

 • лично от всеки кандидат на посочения адрес;
 • чрез пълномощник на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощно, намиращо се на последната страница от заявлението за участие в конкурса;
 • по електронен път на електронна поща Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 9756 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 28. 03. 2022 г.

[18.03.2022 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

[04.04.2022 г.]

Класиране на  кандидатите

[20.04.2022 г.]

Share this post