Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в ОКМ, ГД ККГБО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” – 1 (една) щатна бройка

в отдел „Контролно-методичен“ (О КМ) на главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление ” (ГД ККГБО), ДАМТН

Кратко описание на длъжността: Да поддържа и актуализира информацията в регистъра на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива. Да изготвя констативни протоколи и експертизи за установяване на съответствието на твърдите горива за битово отопление с изискванията за качество. Да изготвя проекти на наказателни постановления при съставени и връчени АУАН. Да участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на твърдите  горива за битово отопление.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5

–   образователно-квалификационна степен за длъжността: бакалавър

–   професионален опит – 2 години и/или ранг – IV младши

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: природни и технически науки;

Ползване на MS Office; ползване на западен език.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно НЗСДА: 720 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДАМТН, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата:

  • лично или чрез пълномощник на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, отдел „Човешки ресурси” от 9:30 ч. до 17:00 ч. или
  • по електронен път на електронна поща Zhulieta.Popova@damtn.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).

Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 9757 – отдел „Човешки ресурси”.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 14.10.2021 г.

[30.09.2021 г.]

[21.10.2021 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [16.11.2021 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post