Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността “главен експерт” – сектор „Подвижна лаборатория – Плевен“, О ИГСМП, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на  чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт” – 1 (една) щатна бройка

сектор „Подвижна лаборатория – Плевен“

 отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“ (О ИГСМП)

 главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ (ГД ККТГ)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Организира и извършва изпитвания на горива, постъпили за изпитване в подвижната лаборатория. Правилно и системно отразява резултатите от проведените изпитвания в съответните документи. Участва в отварянето и изпитването на арбитражни проби по възражения на проверяваните обекти. Участва в разработването и внедряването на нови методи за изпитване на горива, предлага и участва в разработването на нови и актуализирането на действащи нормативни документи.

 1. Минимални и специфични изисквания за длъжността „главен експерт“ (длъжностно ниво по КДА: 9, експертно ниво: 5), предвидени в нормативните актове, както следва:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

–      висше образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

–      професионален опит: минимум 2 години;

–      минимален ранг: IV младши;

1.2. Специфични изисквания за длъжността:

държавни служители

– чийто срок за изпитване е изтекъл;

– които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;

– които не заемат длъжност при непълно работно време.

1.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

– професионална област на придобитото образование – технически науки или природни науки (химични науки) – технология, изпитване и контрол на нефтопродукти;

– допълнителна квалификация/обучение: работа с MS Office; ползване на английски, немски или френски език.

 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 720 лв. (за първа степен)
 2. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: Maria.Ivanova@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси”, стая 407А, тел. за контакти: 02 892 97 56. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 2. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация – информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: damtn.government.bg.

Краен срок за подаване на документи: 24.11.2022 г.

 

КРИТЕРИИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ПОДБОРЪТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ – 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА,

СЕКТОР „ПОДВИЖНА ЛАБОРАТОРИЯ – ПЛЕВЕН

ОТДЕЛ „ИЗПИТМАНЕ НА ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИСАДКИ“,

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА“
В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

 

При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

 

Share this post