Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността “главен експерт” – отдел „Информационно-аналитичен”, ГД НЯСС

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на  чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Информационно-аналитичен”, месторабота: гр. София, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността подпомага организирането, координирането и провеждането на политиката по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях за изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, както и за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, възложена на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС), като подпомага правно-нормативно дейностите на дирекцията чрез даване на правни консултации, становища по правни въпроси и осигуряване на процесуална защита пред съда.

 1. Минимални и специфични изисквания за длъжността „главен експерт“ (длъжностно ниво по КДА: 7, експертно ниво: 3), предвидени в нормативните актове, както следва:

Минимални изисквания за длъжността:

 • висше образование: образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • професионален опит: 3 години
 • минимален ранг: IV младши.

 

Специфични изисквания за длъжността:

 • държавни служители, чийто срок на изпитване е изтекъл;
 • които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;
 • които не заемат длъжност при непълно работно време.

Допълнителни изисквания за длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • професионална област на придобитото образование – право;
 • юридическа правоспособност: да е завършил законоустановения стаж и да е издържал успешно теоретико-практическия изпит;
 • допълнителна квалификация: компютърни умения: работа с MS Office и правно-информационни продукти – Апис, Сиела, Лакорда.
 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 780 лв. (за първа степен)
 2. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407Б, тел. за контакти: 02 892 97 57. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

6.  Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 24.06.2023 г.

Критерии, по които се извършва подборът за длъжността „главен експерт” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Информационно-аналитичен”, месторабота: гр. София, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

Share this post