Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен инспектор”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „началник на отдел” – 1 (една) щатна бройка, отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността ръководи, организира и контролира текущата работа на служителите в отдел „ Правни дейности и обществени поръчки“. Организира, контролира и ръководи процесуалното представителство на ДАМТН пред съдилищата. Участва лично и разпределя образуваните дела между юрисконсултите, като следи за осигуряване на компетентна защита на интересите на агенцията пред съдебните инстанции. Организира съгласуването на наказателни постановления и съдейства за изпълнение на дейностите по събиране на публични държавни вземания и архивиране. Организира, координира и контролира всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на обществените поръчки.

 1. Минимални изисквания за длъжността „началник на отдел“ (длъжностно ниво по КДА: 6, ръководно ниво: 6А), както следва:
 • висше образование: образователно-квалификационна степен – магистър
 • професионален опит: 4 години
 • минимален ранг: III младши

1.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • професионална област на придобитото образование – право
 • юридическа правоспособност – да е завършил законоустановения стаж и да е издържал успешно теоретико-практическия изпит
 • – допълнителна квалификация: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word и работа в локална мрежа
 1. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване, определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.
 2. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 700 лв. (за първа степен)
 3. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);

–    професионална автобиография;

 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики, документ удостоверяващ юридическа правоспособност.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg /  Desislava.Dimitrova@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси”, стая 407А, тел. за контакти: 02 892 97 56. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 2. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Краен срок за прием на документи: 31. 10. 2020 г.

Share this post