Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен инспектор”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен инспектор” – 3 (три) щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:
– Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северозападна България” седалище гр. Враца, месторабота: гр. Враца – 1 (една) щ. бр.
– Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северозападна България” седалище гр. Враца, месторабота: гр. Плевен – 1 (една) щ. бр.
– Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” седалище гр. Варна, месторабота: гр. Варна – 1 (една) щ. бр.

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

1. Минимални изисквания за длъжността „главен инспектор“ (длъжностно ниво по КДА: 9, експертно ниво: 5), както следва:
– висше образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
– професионален опит: 2 години;
– минимален ранг: IV младши.
1.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:
– професионална област на придобитото образование – технически науки; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки; сигурност и отбрана (направление: Национална сигурност).

2. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 610 лв. (за първа степен)

4. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;
– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

5. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

  • 5.1. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

  • 5.2. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

6. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
– професионална автобиография;
– копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
– копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
– копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
– копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.

7. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Ablena.Karapencheva@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г.М.Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407Б, тел. за контакти: 02 892 97 57. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

8. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М.Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Краен срок за прием на документи: 04. 07. 2020 г.

Share this post