Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността “главен секретар” на ДАМТН

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаванe на държавен служител по реда и при условията на  чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен секретар” – 1 (една) щатна бройка в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), гр. София

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на неговите правомощия, като ръководи и контролира дейността на администрацията.

 1. Минимални и специфични изисквания за длъжността „главен секретар“ (длъжностно ниво по КДА: 3, ръководно ниво: 3А), предвидени в нормативните актове, както следва:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

–      висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;

–      професионален опит: минимум 7 години;

–      минимален ранг: V старши.

1.2.  Специфични изисквания за длъжността:

– държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл;

– които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;

– които не заемат длъжност при непълно работно време.

1.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

–      професионална област на придобитото образование – социални, стопански и правни науки, технически науки, природни науки, математика и информатика;

 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1100 лв. (за първа степен)
 2. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);

–     професионална автобиография;

 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Elika.Ananieva@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407Б, тел. за контакти: 02 892 97 57. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 2. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Краен срок за подаване на документи: 23.08.2021 г. включително.

 

КРИТЕРИИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ПОДБОРЪТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ – 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА
В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

 

Share this post