Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен юрисконсулт”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен юрисконсулт” – 1 (една) щатна бройка, отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Осигуряване на законосъобразното функциониране на ДАМТН, чрез подпомагане в правно нормативно отношение на председателя на ДАМТН, на заместник-председателите, на главния секретар и на административните звена на ДАМТН. Подпомага в административно отношение дейността на агенцията в съответствие с Устройствения правилник на ДАМТН.
1. Минимални изисквания за длъжността „главен юрисконсулт“ (длъжностно ниво по КДА: 6, експертно ниво: 2), както следва:
– висше образование: образователно-квалификационна степен – магистър;
– професионален опит: 4 години;
– минимален ранг: III младши.
1.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:
– професионална област на придобитото образование – право
– юридическа правоспособност – да е завършил законоустановения стаж и да е издържал успешно теоретико-практическия изпит
– допълнителна квалификация: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word и работа в локална мрежа.
2. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване, определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.
3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 660 лв. (за първа степен)
4. Начин на провеждане на подбора:
– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;
– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.
5. При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:
5.1. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:
5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;
5.2. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.
Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.
6. Необходими документи за кандидатстване:
– заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
– професионална автобиография;
– копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
– копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
– копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
– копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики, документ удостоверяващ юридическата правоспособност.
7. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Desislava.Dimitrova@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г.М.Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, тел. за контакти: 02 892 97 54. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
8. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

 

Краен срок за прием на документи: 21.12.2020 г.

Share this post