Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „младши експерт”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на  чл. 81а от Закона за държавния служител за „младши експерт” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“, сектор „Подвижна лаборатория – гр. Бургас“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

 

 

Кратко описание на длъжността: Да извършва изпитване на проби от течни горива, обект на контролната дейност, извършвана от главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

 1. Минимални изисквания за длъжността „младши експерт“ (длъжностно ниво по КДА: 11, експертно ниво: 7), както следва:

–      висше образование: образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

–      професионален опит: не се изисква;

–      минимален ранг: V младши.

1.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • професионална област на придобитото образование – химичните, природни или технически науки;
 • допълнителна квалификация: компютърна грамотност – работа с MS office,
 • ползване на английски, френски или немски език.
 1. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване, определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.
 2. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 610 лв. (за първа степен)
 3. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Maria.Ivanova@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г.М.Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407 А, тел. за контакти: 02 892 97 56. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 2. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

 

Краен срок за прием на документи: 14.12. 2020 г.

Share this post