Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността “началник на отдел” на отдел “Административно и информационно обслужване”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на  чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „началник на отдел” – 1 (една) щатна бройка,

отдел „Административно и информационно обслужване“,  дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), гр. София

Кратко описание на длъжността: Ръководи отдел „Административно и информационно обслужване“. Координира и контролира осъществяването на административното обслужване в ДАМТН. Координира и контролира осъществяването на деловодната дейност в ДАМТН. Организира и контролира администрирането на информационните системи на ДАМТН.

 1. Минимални и специфични изисквания за длъжността „началник на отдел“ (длъжностно ниво по КДА: 6, ръководно ниво: 6А), предвидени в нормативните актове, както следва:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

–      висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;

–      професионален опит: минимум 4 години;

–      минимален ранг: III младши.

1.2.  Специфични изисквания за длъжността:

– държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл;

– които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;

– които не заемат длъжност при непълно работно време.

1.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

–      професионална област на придобитото образование – технически науки, природни науки, математика и информатика;

–     допълнителна квалификация: оперативни познания и умения за работа в актуална програмна среда – MS Office, електронна кореспонденция.

 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 790 лв. (за първа степен)
 2. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 •   професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Yoana.Lakova@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, тел. за контакти: 02 892 97 54. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 2. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Краен срок за подаване на документи: 05.06.2022 г.

 

КРИТЕРИИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ПОДБОРЪТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ – 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА,

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

 

Share this post