Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „началник на отдел”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „началник на отдел” – 2 (две) щатни бройки в регионалните отдели на ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” (ГД ККГБО) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, както следва:
– Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Североизточна България” (седалище гр. Варна) – 1 щ. бр.
– Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление Югоизточна България” (седалище гр. Бургас) – 1 щ. бр.

Кратко описание на длъжността: Организира, планира, ръководи, координира и контролира дейността на отдела при извършване на проверки на обекти, разпространяващи твърди горива за битово отопление с цел предотвратяване разпространението и използването им когато не отговарят на изискванията за качество. Изготвя отговори, становища и доклади на поставени въпроси, свързани с дейността на отдела и дирекцията. Обобщава периодично данните от извършените проверки, съставените и изготвени документи по тях и представя отчети за работата на отдела.

1. Минимални изисквания за длъжността “началник на отдел” (длъжностно ниво по КДА: 7, ръководно ниво 7А), както следва:
– висше образование: образователно – квалификационна степен “бакалавър”;
– професионален опит: 4 години
– минимален ранг: III младши;

  • 1.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

– професионална област на придобитото образование – технически, природни и стопански науки;

2. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 650 лв. (за първа степен)

4. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;
– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

5. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

  • 5.1. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;
1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

  • 5.2. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

6. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
– професионална автобиография;
– копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
– копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
– копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
– копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.

7. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Zhulieta.Popova@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г.М.Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407А, тел. за контакти: 02 892 97 56. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

8. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М.Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Share this post