Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността “заместник главен директор”, главна дирекция „Надзор на пазара” (ГД НП), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „заместник главен директор” – 1 (една) щатна бройка, главна дирекция „Надзор на пазара” (ГД НП), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

 

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността подпомага председателя на ДАМТН и главния директор на ГДНП при осъществяване на дейностите в областта на надзора на пазара и на пуснатите на пазара продукти, като ръководи, контролира и координира работата на дирекцията във връзка с извършване на наблюдение на пуснатите на пазара продукти и на съответствието им с разпоредбите по чл. 7 от ЗТИП. След съгласуване с ресорен заместник-председател, главен секретар и главен директор: планира, координира и извършва контрола на дейността на ГДНП; координира и участва в извършването на проучвания, анализи и оценки в областта на надзора на пазара; координира и участва в разработването на проекти за нормативни актове в областта на надзора на пазара. Изпълнява и други задачи възложени от ръководството на ДАМТН – председател, зам. председатели, главен секретар.

 

 1. Минимални и специфични изисквания за длъжността „заместник главен директор“ (длъжностно ниво по КДА: 5, ръководно ниво: 5Б), предвидени в нормативните актове, както следва:
  • Минимални изисквания за длъжността:
 • висше образование: образователно-квалификационна степен – магистър
 • професионален опит: 5 години
 • минимален ранг: II младши.

 

 • Специфични изисквания за длъжността:
 • държавни служители, чийто срок на изпитване е изтекъл;
 • които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;
 • които не заемат длъжност при непълно работно време.
  • Допълнителни изисквания за длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:
 • професионална област на придобитото образование – технически науки, икономика, стопански науки;
 • допълнителна квалификация: компютърни умения: оперативни познания по работа с компютър в актуална програмна среда, ползване на английски.

 

 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 933 лв. (за първа степен)
 2. Начин на провеждане на подбора:

– преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността;

– с кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изискванията за длъжността се провежда събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до председателя на ДАМТН (свободен текст, с посочен телефон, e-mail и пощенски адрес за кореспонденция);

– професионална автобиография;

 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики.
 1. Място и срок за подаване на документи: Необходимите документи се подават, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на електронен адрес: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407А, тел. за контакти: 02 892 97 56. Документите се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 2. Място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страница на Агенцията: www.damtn.government.bg.

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 09. 02. 2024 г.

Критерии, по които се извършва подборът за длъжността „заместник главен директор” – 1 (една) щатна бройка, главна дирекция „Надзор на пазара”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване:

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1 – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност;

 1. Степента, на която кандидатът отговаря на допълнителни изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност и в голяма степен отговаря на допълнителните изисквания за длъжността.

Share this post