Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен юрисконсулт”

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен юрисконсулт”
в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Дирекция „Финансово-административна“, отдел „Правни дейности и обществени поръчки“

Кратко описание на длъжността: Осигуряване на законосъобразното функциониране на ДАМТН, чрез подпомагане в правно нормативно отношение председателя на ДАМТН, заместник-председателите и главния секретар, като осигурява текущи правни консултации, дава становища по правни въпроси и осигурява процесуална защита.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДСл)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
Минимална образователна степен: магистър
Минимален ранг: III младши ранг
Минимален професионален опит: 4 години

Спец. изисквания:

  • Компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word и работа в локална мрежа;
  • Удостоверение за юридическа правоспособност;
  • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и/или чрез събеседване.

Основната заплата: от 660 до 1700 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
  • Копие на удостоверение за юридическа правоспособност;
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Margarita.Kostadinova@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/9885852; 02/8929754.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/9885852; 02/8929754.

Share this post