Обява за набиране на оферти за  „Доставка на обзавеждане на изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление” в три обособени позиции

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Доставка на обзавеждане на изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление” в три обособени позиции:

Срок за подаване на оферти: 12.05.2023, 17:30 ч.

Share this post