Обява за набиране на оферти за „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на проект BG16RFOP002-2.004-0001”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на проект BG16RFOP002-2.004-0001”


Срок за подаване на оферти:
04.09.2020 г.,17.30 ч.

Share this post