Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на информационно оборудване – настолни компютри и периферни устройства”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП “Доставка на информационно оборудване – настолни компютри и периферни устройства”:

 

Документация


» [18.07.2016 г.]

Във връзка с постъпил въпрос с вх. номер 92-00-8-1/14.07.2016г. за разяснение по обществена поръчка с предмет : „Доставка на информационно оборудване – настолни компютри и периферни устройства„
Въпрос:
На основание чл. 33, 1 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, моля за следните разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет: Моля да уточните след като се запознахме с документацията за участие не става ясно , кои са критериите за оценка на офертите.
Отговор:
В документацията на обществената поръчка с предмет „Доставка на информационно оборудване – настолни компютри и периферни устройства„  в част I точка 7 страници 9-11 е описано подробно кои са критериите за оценка на офертите.


» [29.07.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [18.08.2016 г.]

Договор

Приложение № 1
Техническо предложение
Ценово предложение

Share this post