Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на ДАМТН” в три обособени позиции

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: „Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на ДАМТН“ в три обособени позиции.


» [19.08.2016 г.]

Уважаеми господа,
Във връзка с постъпило искане за разяснение с вх. № 92-00-12(1)/18.08.2016 г. по обществена поръчка с предмет “Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)” в три обособени позиции” на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки  даваме разяснения, както следва:

Въпрос 1:
„Във връзка с горецитираната процедура имаме следния въпрос: В техническата спецификация на Възложителя за обособена позиция 1, подпозиции 1, 2 и 3 е записано, че изделията трябва да са устойчиви на химически въздействия. Моля възложителят да уточни на колко процентен разтвор на химикали трябва да са устойчиви изделията?“
Отговор 1:
Изделията трябва да са устойчиви на химически въздействия и да осигуряват защита от химични продукти и непопадането им върху части от тялото. Облеклото по тези подпозиции е предназначено за многократно използване и след хигиенно почистване следва да не му се нарушава устойчивостта към такива въздействия.


» [07.10.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [10.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за класиране


» [08.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 1

Договор по обособена позиция 2

Договор по обособена позиция 3

Share this post