Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги” с две обособени позиции.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги“ с две обособени позиции.


» [23.06.2016 г.]

Поради допусната техническа грешка в съдържанието на Приложение № 9, възложителят прави настоящата корекция като публикува нов образец на Приложение № 9.


» [29.06.2016 г.]

Във връзка с постъпили въпроси вх. № 92-00-7-1/28.06.2016 г. по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги в две обособени позиции“ даваме следните разяснения.


» [13.07.2016 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията


» [22.07.2016 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията


» [9.09.2016 г.]

Договор и приложения към договора за фиксирана мрежа

Договор и приложения към договора за мобилна мрежа

Share this post