Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ със седем обособени позиции.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ със седем обособени позиции.


» [23.06.2016 г.]

Във връзка с постъпили въпроси вх. № 92-00-6-2/22.06.2016 г. по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН със седем обособени позиции“ даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: Моля да ни предоставите информация за какви професии се изисква застраховка „Професионална отговорност“ и всичките ли 460 служители имат завършено университетско образование или средно специализирано образование.

Отговор: В раздел VІІ „Технически изисквания към изпълнението“, т.7 Застраховка „Професионална отговорност“ от документацията,  възложителят е посочил, че изисква застраховката да бъде сключена за всичките 460 служители в ДАМТН, без значение на вида професия или степен на завършено образование които притежават.
Към момента на обявяване на поръчката всички служители в ДАМТН имат завършено средно или висше образование.
Актуален списък с конкретните служители, заеманите от тях длъжности и степен на образование ДАМТН ще предостави на участника избран за изпълнител с когото ще бъде сключен договор.

Във връзка с постъпили въпроси вх. № 92-00-6-1/22.06.2016 г. по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН със седем обособени позиции“ даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: По отношение на всички обособени позиции:

1.1. Моля за информация за щетимостта през последните 3 /три/ години – брой, претенции, вид на претенцията, размер на изплатените обезщетения за всяка обособена позиция по отделно?

Отговор: Щетите за последните три години по съответната обособена позиция са както следва:

Обособена позиция № 1: Няма предявени щети;
Обособена позиция № 2: Настъпили застрахователни събития – 2 бр.,  щети по МПС с изплатена сума от застрахователя в размер на 481,30 лв.;
Обособена позиция 3: Настъпило застрахователно събитие – 1 бр., с изплатена сума от застрахователя в размер на 1113,18 лв.;
Обособена позиция № 4: Няма предявени щети;
Обособена позиция 5: Настъпило застрахователно събитие по – 1 бр., с изплатена сума от застрахователя в размер на 910,14 лв.

1.2. Има ли възможност офертите на даден участник да предвиждат самоучастие за застрахования?

Отговор: Възложителят не предвижда възможност, офертите на даден участник  да предвиждат самоучастие на застрахования.

Въпрос № 2: По отношение на обособена позиция № 1 Застраховка „Трудова злополука“:

2.1. Какъв е общия размер на годишната брутна работна заплата на служителите, подлежащи на застраховане?

Отговор: Общ размер на годишната брутна работна заплата на служителите, подлежащи на застраховане  е 5 137 100.00 лв.


» [29.06.2016 г.]

Съобщение за прекратяване на обособени позиции 1,4,5 и 6.


» [30.06.2016 г.]

Протокол от работата на Комисията.


» [13.07.2016 г.]

Протокол от работата на Комисията.


» [17.07.2016 г.]

Договор по обособена позиция № 3
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4


» [02.08.2016 г.]

Договор по обособена позиция № 2
Техническо предложение
Ценово предложение

Договор по обособена позиция № 7
Техническо предложение
Ценово предложение
Общи условия

Share this post