Обява за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН с две обособени позиции” – прекратена