Обява за събиране на оферти с предмет: “Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс“.

 

Документация към обявата


» [28.07.2016 г.]

Уведомяваме ви за допусната техническа грешка при изписване на датата за отваряне на офертите в публикуваната информация за обществената поръчка, раздел „Друга информация“.

Да се чете – дата на отваряне на офертите 10.08.2016 г. от 14:00 часа.


» [29.07.2016 г.]

Уважаеми господа,
Във връзка с постъпили въпроси с вх. № 92-00-9-(1)/28.7.2016 г. по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс” даваме следните разяснения:

Въпрос 1:
В изискванията към мултифункционалните устройства е записано „Скорост на печатане: поне 45 стр./мин.“ Моля за отговор на въпроса: При какъв формат на хартията следва да се постигат тези 45 стр./мин.?
Отговор 1:
Скоростта на печатане се отнася за формат на хартията А4, черно-бяло.

Въпрос 2:
В изискванията към мултифункционалните устройства е записано: „Капацитет на хартията:
•    Входящ капацитет на хартията минимум 700 листа;
•    Изходящ капацитет на хартията минимум 250 страници;
•    ADF: минимум 55 стр. “
Моля за отговор на въпроса: При какви грамажи на хартията следва да се постигат горепосочените капацитети?
Отговор 2:
Посочените капацитети следва да се постигат при грамаж на хартията стандартна (plain paper) 80 гр./м2., формат А4.

Въпрос 3:
В документацията сте записали следното изискване „Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.“
От това изискване следва че и цената на копие при надвишаване на включените 4000 копия месечно следва да се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Но практиката при предлагане на цена на копие е тя да се задава в стотинки плюс части от стотинката, а горното изискване налага на участниците ограничение относно цените на копие, които могат да предлагат.
В тази връзка моля за отговор на въпроса:
Бихте ли приели предложение, в което цената на копие не е закръглена до втория знак след десетичната запетая?
Отговор 3:
За по-голяма прецизност Ви информираме, че бихме приели предложение на участник, посочил цена на копие в лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая.


» [29.07.2016 г.]

Уважаеми господа,
Във връзка с постъпили въпроси с вх. № 92-00-9-(2)/29.7.2016 г. по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс” даваме следните разяснения:

Въпрос 1:
В Документацията за участие, в приложение №5 Техническо предложение и в Образец на  договор  в приложената таблица  с  колона  Технически параметри за параметър Характеристики при функция копиране сте посочили като технически параметър Резолюция на копиране с минимално техническо изискване мин. 35 стр.
Резолюцията на копиране се определя на база количеството точки (частици тонер) за определена площ като този площ  се измерва в инчове.
Изисканият минимален параметър от вас мин.35  стр. е характерен  за скоростта  на копиране  за единица време за определения от производителя и технически възможности на  устройството формат носител.
В случая от  така  посочените изисквания  за  технически  параметър Резолюция на  копиране и минимална негова  стойност мин. 35 стр. не е ясно за кой от двата параметъра трябва да се предостави информация.
Моля  да  ни  отговорите дали не  е  допусната техническа  грешка  в  описанието на техническия параметър Резолюция на копиране с параметъра Скорост на копиране, за които е и характерно посоченото минимално изискване стр./мин.?
Отговор 1:
Информираме Ви, че е допусната техническа грешка и поясняваме, че изискването за минимум 35 страници за минута се отнася за Скоростта на копиране.


» [05.08.2016 г.]

Уважаеми господа,
Във връзка с постъпило искане за разяснения с вх. № 92-00-9(3)/04.08.2016 г. по обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс” даваме следните разяснения:

Въпрос:

В Ценовото предложение, т. 1.1 трябва да посочим цена за следното:
„Наем – месечен наем за ползването на 18 бр. мултифункционални устройства с функции за копиране, сканиране, печат и факс, в която наемна цена са включени разходите за поддръжка, сервиз, обслужване, консумативи (без хартия) и 4000 бр. отпечатани страници формат А4 черно-бяло и обучение на персонала на възложителя за правилната експлоатация на устройството.“
Как да тълкуваме горецитирания текст: месечният наем да включва 4000 копия на месец общо за всичките 18 бр. мултифункционални устройства или да включва 4000 копия на месец за всяко устройство поотделно?

Отговор:

Месечният наем трябва да включва наем за 18 бр. мултифункционални устройства , в която наемна цена са включени разходите за поддръжка, сервиз, обслужване, консумативи (без хартия) и 4000 бр. отпечатани страници формат А4 за всяко МФУ поотделно.


» [26.09.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията


» [17.10.2016 г.]

Договор

Share this post