Обява за събиране на оферти с предмет: “Разработване на софтуер за нуждите на ДАМТН в четири обособени позиции”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Разработване на софтуер за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в четири обособени позиции

 


» [25.11.2016 г.]

Уважаеми участници,
В документацията в т. 4 е допусната техническа грешка като трите сертификата са изброени като сертификати за качество, но в т. 12.3. б. „б“ и б. „в“  от Документацията, както и в Обявата, публикувана в профила на купувача, сертификатите са  с правилно изписване на наименованието.“


» [25.11.2016 г.]

До всички заинтересовани лица,
Във връзка с постъпило искане на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки с вх. № 92-00-18(1) от 25.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в четири обособени позиции, даваме следните разяснения:
Въпрос: 
„Във връзка с провеждането на процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в четири обособени позиции“ Възложителят е посочил в документацията за участие, съгласно Част I „Описание на предмета на поръчката и технически спецификации“, точка 5 „Срок и място на изпълнение на поръчката“, подточка 5.1., че: „Изпълнението на дейностите по разработване и внедряване на софтуерите по всяка от обособените позиции не може да е по-дълъг от 20.12.2016 г.
Въпрос № 1: Моля Възложителят да уточни с оглед избягване на недоразумения и несъответствия при подаване на тръжното предложение, че така посоченият в документацията срок („не по-дълъг от 20.12.2016 г.“) е срокът за изпълнение на дейностите по разработване и внедряване на софтуерите по всяка от обособените позиции?“
Отговор:
Посоченият в документацията срок („не по-дълъг от 20.12.2016 г.“) е срокът за изпълнение на дейностите по разработване и внедряване на софтуерите по всяка от обособените позиции.


» [29.11.2016 г.]

РАЗЯСНЕНИЯ


» [02.12.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, срокът за приемане на оферти по публикувана обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ се удължава до 17:30 часа на 05.12.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 06.12.2016 г. от 11.30 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [08.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител


» [22.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 1

Договор по обособена позиция 2

Договор по обособена позиция 3

Договор по обособена позиция 4

Share this post