ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „инспектор” – 1 (една) щатна бройка в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна България”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор” – 1 (една) щатна бройка
в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна България” (седалище гр. Хасково) с териториален обхват областите: Смолянска, Кърджалийска, Хасковска,
месторабота: гр. Кърджали – 1 щатна бройка, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по контрол на изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, като подпомага работата на регионалния отдел НЯСС, в който е назначен.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – професионален бакалавър по …;
Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки – хидроинженер, машинен инженер, строителен инженер, критична инфраструктура, сигурност и отбрана, национална сигурност.
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – МС Office и електронна кореспонденция.;
Свидетелство за правоуправление на МПС

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 595 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, стая 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.


» [22.03.2019 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали, необходими при подготовка за теста и интервюто

Share this post