ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” – 3 (три) щатни бройки за регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (НЯСС)

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” – 3 (три) щатни бройки
за регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

както следва:

  1. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна България” (седалище гр. Благоевград) с териториален обхват областите: Благоевградска и Кюстендилска (месторабота: гр. Благоевград) – 1 щатна бройка;
  2. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северна Централна България” (седалище гр. Велико Търново) с териториален обхват областите: Русенска, Великотърновска, Разградска, Силистренска и Габровска (месторабота: гр. Велико Търново) – 1 щатна бройка;
  3. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна България” (седалище гр. Хасково) с териториален обхват областите: Смолянска, Кърджалийска, Хасковска (месторабота: гр. Хасково) – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Организира, координира и упражнява пряк контрол върху дейностите по надзор на техническата и експлоатационна сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях и осигуряване на безопасната им експлоатация на територията на регионалния отдел.
Подпомага главния директор за изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Професионален опит: 4 години или ІII младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки;
Оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда;
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 700 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси”, ст. 407Б, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси”.


» [01.04.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовка

Share this post