Одобряване на идентификационните знаци на производители на бутилки

Лицата, които произвеждат бутилки, съгласно чл. 67 от Закона за измерванията, са длъжни преди започване на дейността си да подадат писмено заявление пред ДАМТН за одобряване на идентификационен знак, който се поставя върху бутилката.

В заявлението по чл. 67, ал. 2 на ЗИ се посочват:

  1. наименованието, седалището и адресът на управление на заявителя;
  2. единният идентификационен код БУЛСТАТ;
  3. видовете течности, за които са предназначени бутилките, които заявителят произвежда;
  4. местата на производство или съхраняване на бутилките.

Към заявлението по чл. 67, ал. 2 на ЗИ производителят прилага графично изображение на избран от него идентификационен знак. Графичното изображение се представя на хартиен и на магнитен или оптичен носител.

Избраният от заявителя идентификационен знак се одобрява, ако не се повтаря с вече одобрен идентификационен знак.

За одобряване на идентификационен знак на производителите на бутилки по чл. 67 от Закона за измерванията се събира такса от 310 лв. по Тарифа

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ЗНАЦИ НА ЛИЦА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БУТИЛКИ