Охрана със Сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Охрана със Сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, обявена в АОП под номер 9047920.


» [30.11.2015 г.]

Уважаеми дами и господа,

Относно Приложение към публична покана за възлагане на поръчка с предмет:  „Охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обекти на държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ се прави следното уточнение:

В т. 5 „Предлагана цена за изпълнение на поръчката“ от Приложение № 1А, следва да съдържа и информация по показател – предлагана цена за 1 /един/ месец допълнителна охрана и хардуер и софтуер за мониторинг на сигнали без включен ДДС.

Информацията може да бъде представена под формата на допълнителна колона към предложената от Възложителя таблица или отделна таблица с предложени цени за всеки един от посочените в таблицата обекти.


» [02.12.2015 г.]

Съобщение:

Офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на обекти на ДАМТН” чрез провеждане на публична покана ще бъдат отворени на 02.12.2015 г. от 15:00 ч. в сградата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, гр. София.


» [05.01.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [11.02.2016 г.]

Договор

Share this post