Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Изисквания към лицата, които кандидатстват за оправомощаване за извършване на проверка на средства за измерване

Лицата, които кандидатстват за оправомощаване за  извършване на проверка на средства за измерване трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 46 и чл.47 на Закона за измерванията (ЗИ), а именно:

 • да разполагат с еталони и сертифицирани сравнителни материали, спомагателно оборудване и помещения или подвижни лаборатории с осигурени условия в тях, които да позволяват прилагането на методите, определени в наредбата по чл.28 от ЗИ – Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол:
 • да използват еталони и средства за измерване с осигурена проследимост и сертифицирани сравнителни материали в срок на годност;
 • да разполагат със специалисти с подходящо образование и квалификация;
 • да имат функционираща система по качество;
 • да са регистрирани по Търговския закон или да са създадени по силата на нормативен акт;
 • да са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват.

Изискването за трета независима страна не се отнася за производители на средства за измерване, които имат сертифицирана система за управление на качеството и кандидатстват за оправомощаване на първоначална проверка и последваща проверка след ремонт на произведени от тях средства за измерване.

Лицата, които кандидатстват за оправомощаване трябва да са изградили система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025, която да отразява дейността по проверките, за които кандидатстват, и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Производители на средства за измерване със сертифицирана система за управление на качеството внедряват към съществуващата система изискванията на т.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване подават в ДАМТН заявление по образец (Приложение № 2) към чл. 7, ал. 1 от Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Наредбата), в което посочват ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или кодът по БУЛСТАТ и наименованието на нормативния акт за създаване и броят на „Държавен вестник“, в който е обнародван, придружено с документите, посочени в чл.7, ал.2 от Наредбата, а именно:

 1. декларация по образец (Приложение № 3), че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства, или копие от сертификат за системата за управление на качеството за производители на средства за измерване по чл. 47, ал. 2 от Закона за измерванията;
 2. един екземпляр от Наръчника по качество;
 3. оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване или копия от тях;
 4. оригинали или копия от свидетелствата на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на средствата за измерване;
 5. копие от акт за определяне на служител, който  пряко ръководи извършването на проверките, и за определяне на отговорник по качество, освен ако са посочени поименно в Наръчника по качество;
 6. копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, сертификати за преминато обучение по БДС EN ISO/IEC 17025 и копие от сертификат за одитор поне за един от тях;
 7. копие от диплома за завършено висше образование и за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност, приложима за вида или видовете измерване, за лицето, което пряко ръководи провeрките;
 8. копие от диплома за завършено висше образование и за придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и сертификат за преминато обучение по системи за управление на качеството за лицето, определено за отговорник по качество на структурното звено, което извършва проверките;
 9. документ за платена държавна такса за преглед на документите по чл.9, ал.1, т.1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН, приета с ПМС № 97 от 1999 г.

Редът за изменение на заповед за оправомощаване е регламентиран в чл. 13 и чл. 14 от Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

За оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване се заплаща такса съгласно Тарифа 11, чл. 9, ал. 1 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН, приета с ПМС №97 от 1999 г.:

– за преглед на документи – 350 лв.
– за проверка на място – 300 лв.
– за издаване на заповед за оправомощаване – 500 лв.
– за изменение на заповед за оправомощаване – 150 лв.

СПИСЪК НА ЛИЦА, ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

СПИСЪК НА ЛИЦА, НА КОИТО Е ОТНЕТО ОПРАВОМОЩАВАНЕТО СЪС ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН