Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Изисквания към лицата, които кандидатстват за оправомощаване за извършване на проверка на средства за измерване

Лицата, които кандидатстват за оправомощаване за извършване на проверка на средства за измерване трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 46 и чл.47 на Закона за измерванията (ЗИ), а именно:

 • да разполагат с еталони и сертифицирани сравнителни материали, спомагателно оборудване и помещения или подвижни лаборатории с осигурени условия в тях, които да позволяват прилагането на методите, определени в наредбата по чл.28 от ЗИ – Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол:
 • да използват еталони и средства за измерване с осигурена проследимост и сертифицирани сравнителни материали в срок на годност;
 • да разполагат със специалисти с подходящо образование и квалификация;
 • да имат функционираща система за управление;
 • да са регистрирани по Търговския закон или да са създадени по силата на нормативен акт;
 • да са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват.

Изискването за трета независима страна не се отнася за производители на средства за измерване, които имат сертифицирана система за управление и кандидатстват за оправомощаване на първоначална проверка и последваща проверка след ремонт на произведени от тях средства за измерване.

Лицата, които кандидатстват за оправомощаване трябва да са изградили система за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025, която да отразява дейността по проверките, за които кандидатстват, и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Производители на средства за измерване със сертифицирана система за управление внедряват към съществуващата система изискванията на т. 4-7 от БДС EN ISO/IEC 17025.

Лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване подават в ДАМТН заявление по образец (Приложение № 2) към чл. 7, ал. 1 от Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Наредбата), в което посочват ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или кодът по БУЛСТАТ и наименованието на нормативния акт за създаване и броят на „Държавен вестник“, в който е обнародван, придружено с документите, посочени в чл.7, ал.2 от Наредбата, а именно:

 1. декларация по образец (Приложение № 3), че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства, или копие от сертификат за системата за управление за производители на средства за измерване по чл. 47, ал. 2 от Закона за измерванията;
 2. един контролиран екземпляр от документите от системата за управление;
 3. копия на свидетелствата/сертификатите за калибриране на еталоните и средствата за измерване;
 4. копия на свидетелствата/сертификатите на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на средствата за измерване;
 5. копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките, и за определяне на отговорник за системата за управление;
 6. копие от диплома за завършено средно образование за специалистите, които ще извършват проверките, сертификати за преминато обучение по БДС EN ISO/IEC 17025 и копие от сертификат за одитор по БДС EN ISO 19011 поне за един от тях;
 7. копие от диплома за завършено висше образование и за придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност, приложима за вида или видовете измерване, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките;
 8. копие от диплома за висше образование и за придобита минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър” и сертификат за преминато обучение по системи за управление за лицето, определено за отговорник за системата за управление на структурното звено, което извършва проверките;
 9. копие на документ или декларация, удостоверяващи, че лицето разполага с еталони, спомагателно оборудване и помещения и/или подвижни лаборатории, съгласно чл. 46, т. 1 от Закона за измерванията;
 10. копие от сертификат за системата за управление по БДС EN ISO/IEC 9001 за лицата със сертифицирана система за управление. Тези лица трябва да поддържат и удовлетворяват изискванията на т. 4 – 7 от БДС EN ISO/IEC 17025;
 11. документ за платена държавна такса за преглед на документите по чл. 1, т. 1  от Тарифа  за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Редът за изменение на заповед за оправомощаване е регламентиран в чл. 13 и чл. 14 от Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

За оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване се заплаща такса съгласно Тарифа, чл. 1 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН:

 • за преглед на документи – 900 лв.
 • за проверка на място – 700 лв.
 • за издаване на заповед за оправомощаване – 1000 лв.
 • за изменение на заповед за оправомощаване – 320 лв.

СПИСЪК НА ЛИЦА, ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

СПИСЪК НА ЛИЦА, НА КОИТО Е ОТНЕТО ОПРАВОМОЩАВАНЕТО СЪС ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН