Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“

 

Резултати от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ в две обособени позиции.

Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по английски и немски език.
Поръчката по обособена позиция №1 е прекратена.

Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel.
Поръчката по обособена позиция №2 е прекратена.

Share this post