Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН“

 


Резултат от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН“.

Определен за изпълнител: „Сигма – 2000 – Фарос“ ООД

Share this post