Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции

Решение

Решение за промяна

Обявление

Документация за участие

 • ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 2 – Списък на документите, съдържащи се в офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация, съдържаща информация за оборота от предоставянето на услуги, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя оферта, реализиран от участника общо за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 7– Декларация, съдържаща списък на договори за предоставяне на услуги, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя оферта, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 7а – Декларация, съдържаща списък на екипа от експерти, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка
 • ОБРАЗЕЦ № 7b – Професионална автобиография
 • ОБРАЗЕЦ № 7c – Декларация, съдържаща линк към уеб страница, където може да бъде намерено наименованието на нормативния акт, датата и място на обнародване на нормативния акт на държавата-членка на ЕС, с който е въведено задължението да бъдат модернизирани старите асансьори (асансьорите, пуснати на пазара преди влизането в сила на Директива 95/16/ЕО) с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 95/16/ЕС, като при модернизацията задължително се прилага EN 81-80 (Приложима само за обособена позиция № 2)
 • ОБРАЗЕЦ № 7d – Декларация за ангажираност на експертите
 • ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
 • ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ОБРАЗЕЦ № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
 • ОБРАЗЕЦ № 11 – Техническо предложение за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 12 – Ценова оферта за изпълнение на обществената поръчка
 • ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Share this post