Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции”

Решение

Обявление

Документация за участие

 • ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника
 • ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 3а – Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2
 • ОБРАЗЕЦ № 6 – Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги – по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка
 • ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител
 • ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
 • ОБРАЗЕЦ № 10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката, към което, ако е приложимо се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 11 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 12 – Проект на договор

Протокол №1 от работата на комисията


» [8.12.2014 г.] СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП обявява, че отварянето на ценовата оферта и оповестяването на предлаганата цена на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“ в две обособени позиции, открита с решение № А-771/17.10.2014 г. на председателя на  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, ще се проведе на 10.12.2014 г. от 14.00 ч. в стая № 20, ет.2, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13.

Избраният критерий за оценка е „Икономически най-изгодна оферта“.
Резултатите от оценяването на офертата по показателите за оценка, различни от предлаганата цена, са както следва:
Участник единствен: „Рувекс” АД.

По първа обособена позиция:
Показател Т1 – Цялостна програма за организиране и провеждане на три двудневни семинара на тема „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” – 5 точки.
Показател Т2 – Програма за провеждане на един двудневен семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“ – 5 точки.
Показател Т3 – Логистична програма за обезпечаване на провеждането на четирите семинара – 10 точки.

По втора обособена позиция:
Показател Т1 – Програма за организиране и провеждане на двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори – Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори – 10 точки.
Показател Т2 – Програма за провеждане на тридневната среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерт – в гр. Благоевград и гр. Сандански – 20 точки.
Показател Т3 – Логистична програма за обезпечаване на провеждането на четирите семинара –  5 точки.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участника в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица


» [16.1.2015 г.]

Протокол 2 на комисията

Протокол 3 на комисията

Решение за класиране


» [20.2.2015 г.]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции“

Обособена позиция № 1:
№    Участник    Сума    Основание за възстановяване    Дата на връщане
1.    „Рувекс“ АД    618,00 лв.    чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП    12.02.2015 г.

Обособена позиция № 2:
№    Участник    Сума    Основание за възстановяване    Дата на връщане
1.    „Рувекс“ АД    350,00 лв.    чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП    12.02.2015 г.


» [9.3.2015 г.]

Договор и приложения към него (Дейност 1)

Договор и приложения към него (Дейност 2)


» [23.3.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“

Номер на договор: № 11-00-18/10.02.2015 г.
Изпълнител: „Рувекс“ АД
Предмет на договора: Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара

Дата на извършеното плащане Основание на плащане Размер на плащането
Документ № на документа Дата на документа
1 19.03.2015 г. фактура 0000089454 13.03.2015 г. 21 850,20 лв.
2 29.05.2015 г. фактура 0000090773 22.05.2015 г. 50 983,80 лв.
Обща стойност на плащането към 29.05.2015 г. 72 834,00 лв.

Договор № 11-00-18/10.02.2015 г., сключен между ДАМТН и „Рувекс“ АД се счита за изпълнен на 29.05.2015 г. на основание т. 13.1.1, вр. т. 2.1. от същия.

Номер на договор: № 11-00-19/10.02.2015 г.
Изпълнител: „Рувекс“ АД
Предмет на договора: Организиране и провеждане на обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г.

Дата на извършеното плащане Основание на плащане Размер на плащането
Документ № на документа Дата на документа
1 19.03.2015 г. фактура 0000089455 13.03.2015 г. 12 312,36 лв.

» [2.7.2015 г.]

Информация за освободенa гаранция за изпълнение на договор № 11-00-18/10.02.2015 г., сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции”

Участник Дата на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 „Рувекс”АД – Обособена позиция №1 01.07.2015 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
т. 9.2 от Договор № 11-00-18/10.02.2015 г.

» [23.7.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“

Номер на договор: № 11-00-19/10.02.2015 г.

Изпълнител: „Рувекс“ АД

Предмет на договора: „Организиране и провеждане на обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г.“

Дата на извършеното плащане Основание на плащане Размер на плащането
Документ № на документа Дата на документа
1 19.03.2015 г. фактура 0000089455 13.03.2015 г. 12 312,36 лв.
2 24.06.2015 г. фактура 0000091257 15.06.2015 г. 28 728,84 лв.
Обща стойност на плащането към 25.06.2015 г. 41 041,20 лв.

Договор № 11-00-19/10.02.2015 г., сключен между ДАМТН и „Рувекс“ АД се счита за изпълнен и приключил към 25.06.2015 г. на основание т. 13.1.1, вр. т. 2.1. от същия.

Информация за освободенa гаранция за изпълнение на договор № 11-00-19/10.02.2015 г., сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции”

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 „Рувекс”АД – Обособена позиция №2 22.07.2015 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
т. 9.2 от Договор № 11-00-19/10.02.2015 г.

Електронна преписка № 92-00-17/17.10.2014 г.

Share this post