Oрганизиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и публичност

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Oрганизиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и публичност”

 

Решение

Обявление

Документация за участие

 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Оферта
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Ценово предложение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Техническо предложение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9, от Закона за обществените поръчки
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 6– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 7- Списък на основни договори за услуги, с предмет сходен или еднакъв  с предмета на поръчката
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 –Списък на екипа от експерти, предложен от участника за изпълнение на поръчката
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 – Сведения за участника
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 – Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.106, т.1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламента /ЕС, ЕВРАТОМ/№966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 – Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 19.3  от Общите условия към  договорите/заповедите за безвъзмездна помощ по ОПАК
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП

» [28.11.2014 г.] Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с постъпило запитване (наш вх. номер:№ 28-00-44/25.11.2014г..) по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет “Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и публичност” по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, договор № А13-22-54/19.06.2014г. даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Допустимо ли е участието  обществена поръчка на лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим / офшорни компании/?
Отговор:
Не е допустимо участието в обществена поръчка на лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим /офшорни компании/, предвид разпоредбата на чл.3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР.
В чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП законодателят изисква задължително „посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата”, като членовете на комисията, назначена от възложителя следва да проследят спазването на всички нормативни изисквания, респективно да определят същността на участника, представляващите участника, както и необходимата информация относно наличието или липсата на едни или други обстоятелства. Видно от чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР изключенията по чл. 4 се вписват задължително в ТР, който е публичен, като въз основата на информацията, заложена в него могат да проверят наличието или липсата на съответните обстоятелства, а в Закона за корпоративното подоходно облагане изрично са изброени юрисдикциите с преференциален данъчен режим. В случай на съмнение относно същността на участника възложителят, респективно назначената комисия по разглеждане на офертите може да се възползва от правото по чл. 68, ал. 11 от ЗОП „Комисията при необходимост може по всяко време: 1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; 2. да изисква от участниците: а) разяснения за заявени от тях данни…..…”.

Въпрос 2:  Необходимо ли е подаването на декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка?
Отговор:
По отношение подаването на декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се отбележи, че ЗОП не изисква представянето на съответната декларация, като условие за участие, като всеки възложител следва да прилага предвидените в ЗМИП мерки, заложени в чл. 3 от ЗМИП, а именно:
„1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента – юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти”.
В Правилника за прилагане на ЗМИП са посочени способите за проверка, като изискването на декларация е само един от тях. При преглед на изискванията на чл. 56, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл. 42 от ЗОП се налага изводът, че както на етап подаване на оферти, така и на етап сключване на договор се прави идентификация на участниците в поръчката, независимо дали последните са юридически и/или физически лица и/или техни обединения. В случай, че не бъдат спазени изискванията на чл. 56 от ЗОП, назначената комисия е длъжна да изпълни съответните действия по изискване на информацията и липсващите документи, а при непредставянето им и да отстрани участниците. При възлагането на публичните покани също са предвидени механизми за проверка на потенциалните участници, като всяка оферта следва да съдържа данни за лицата, които правят предложенията.
Всеки възложител е длъжен да спазва мерките, предвидени в ЗМИП преди и по време на извършване на плащанията по проведената поръчка, като за нарушенията на специалния закон са предвидени административно-наказателни разпоредби, които не са свързани с нарушения на ЗОП, доколкото длъжностните лица идентифицират конкретните участници в поръчката на етап участие.


» [19.12.2014 г.] Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с постъпило запитване (вх.№ 67-00-1915/17.12.2014 г. на ДАМТН) относно обявена обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и публичност” даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Необходимо ли е да се вписва някъде в оферта или в техническо предложение име на хотела за провеждане на обученията?
Отговор: Не е необходимо да се вписва име на хотела за провеждане на обученията. В документацията е заложено да оферирате без да се посочва името на хотела за провеждане на обученията.   Необходимо е да се посочи местоположението на предвидените хотели, както е пояснено в последния абзац на т. 2.2 от документацията на обществената поръчка и в Приложение №3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „В Техническото си предложение участниците следва да опишат подробно организацията за изпълнение на поръчката, условията, при които ще се реализират събитията, местоположението, характеристиките на предлаганите зали, планираната от участника предварителна организация на всяко събитие, осигуряването на участници и медии, медийното отразяване на публичните събития по точка 2.2.5, организацията и логистиката на пресконференцията и други подробности.“ Хотелите трябва да отговарят на Изискванията към организацията на обученията, посочени в т. 2.2.1 – 2.2.4 на документацията на обществената поръчка, както и на Общите изисквания за осъществяване на обученията.

Въпрос 2:  Какво става ако се посочи конкретен хотел и място на провеждане със съответния срок, който е част от оценката и ще  се заложи по документация и хотелът междувременно е поел други резервации и не е в състояние да поеме събитията?
Отговор: Не е необходимо да се посочи конкретен хотел, както изяснихме в отговора на Въпрос 1. Мястото на провеждане на обучението – конкретният хотел  ще се съгласува след сключване на договора с избрания изпълнител. Съгласно т. 5 от документацията КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ: „В рамките на първата седмица от стартирането на договора следва да се извърши актуализация на предложения от избрания изпълнител график с посочени конкретни дати и места за провеждане.“


» [6.1.2015 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията


» [5.3.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност”

Участник Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 „Авалон – 52 “ЕООД 26.02.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

» [10.3.2015 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията


» [11.3.2015 г.]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти


» [17.3.2015 г.]

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за класиране


» [24.3.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност “

Участник Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 Гражданско дружество„ Обучение за ефективност“ 13.03.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
„Ивент Дизайн“ ООД 13.03.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

» [8.4.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност“

Участник Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 „Никанор” ООД 03.04.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
2 „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД 03.04.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

» [24.4.2015 г.]

Договор

 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Документация за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност “

Участник Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 ДЗЗД „Трейнинг консулт” 23.04.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
2 „Рувекс“ АД 23.04.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

» [4.5.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност “

Номер на договора: 11-00-33/20.04.15г.
Изпълнител: ДЗЗД „Трейнинг консулт”

Предмет на договора: Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 24.04.2015г. фактура 0000000003 21.04.2015г. 5 426.00 лв.
2 21.05.2015г. фактура 0000000004 30.04.2015г. 11 860.00 лв.
3 13.05.2015г. фактура 0000000005 30.04.2015г. 1200 .00 лв.
4 13.05.2015г. фактура 0000000005 07.05.2015г. 7840.00 лв.

» [28.5.2015 г.]

Покана за пресконференция


» [26.6.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност “

Номер на договора: 11-00-33/20.04.15г.
Изпълнител: ДЗЗД „Трейнинг консулт”

Предмет на договора: Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 17.06.2015 фактура 0000000007 01.06.2015г. 7840.00 лв.
2 17.06.2015 фактура 0000000009 01.06.2015г. 2000,00 лв.
3 17.06.2015 фактура 0000000008 01.06.2015г. 6334,00 лв.
4 17.06.2015 фактура 0000000006 25.05.2015г. 11 760,00 лв.

» [30.6.2015 г.]

Информация за приключване на сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност “

Номер на договора: 11-00-33/20.04.2015 г.
Изпълнител: ДЗЗД „Трейнинг консулт”

Предмет на договора: Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност“

Договор №11-00-33/20.04.2015 г., сключен между ДАМТН и ДЗЗД „Трейнинг консулт”, се счита за приключен на 17.06.2015 г. на основание изпълнени всички задължения по договора и от двете страни в договорения срок.

Информация за освободенa гаранция за изпълнение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на дейностите за информация и публичност “

Участник Дата на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 ДЗЗД „Трейнинг консулт” 22.06.2015 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
т. 8.2 от договор
№ 11-00-33/20.04.2015 г.

Share this post