Oрганизиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на мерките за информация и публичност

Решение

Решение за прекратяване

Обявление

Документация за участие

 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Оферта
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Ценово предложение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Техническо предложение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9, от Закона за обществените поръчки
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 6– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 7- Списък на основни договори за услуги, с предмет сходен или еднакъв  с предмета на поръчката
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 –Списък на екипа от експерти, предложен от участника за изпълнение на потъчката
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 – Сведения за участника
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 – Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.106, т.1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламента /ЕС, ЕВРАТОМ/№966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 – Декларация за липса на конфликт на интереси
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП

Във връзка с постъпило Искане за пояснение (наш вх. номер: 67-00-1571/16.10.2014 г.) по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет “Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на мерките за информация и публичност” по проект „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, договор № А13-22-54/19.06.2014г. даваме следните разяснения:

Въпрос 1: От кои населени места са служителите, които ще бъдат обучавани? Въпросът е във връзка с бюджетирането на транспорта и мястото за провеждане на обученията?

Служителите които ще бъдат обучавани, както е упоменато и в документацията за обществената поръчка, ще бъдат от структурните звена на ДАМТН в страната, с месторабота съответно в  градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Русе, Враца, Монтана, Ст.Загора, Сливен, Габрово, Плевен, Видин и Благоевград. Като изискване към организирането на обучението е служителите да бъдат транспортирани от мястото на тяхната месторабота, респ. изброените по-горе градове, до мястото на провеждането на обучението и обратно.

Въпрос 2: Във връзка с предходния въпрос, има ли населено място, където предпочитате да се проведат обученията?

Няма изрично упоменато изискване за конкретен град, указано е на територията на страната, като не е задължително обученията да бъдат провеждани в споменатите по-горе градове, но изискване към изпълнителя е да поеме разходите за транспорт на служителите до мястото на обучението и обратно, и разходите за настаняване.

Въпрос 3: Осигуряването на транспорт означава ли изрично нает транспорт за служителите или се допуска използването на обществен транспорт?

Възможни са и двата варианта, това е изцяло по преценка на изпълнителя, но трябва да се има предвид фактът, че служителите на ДАМТН трябва да бъдат транспортирани за сметка на изпълнителя.

Въпрос 4 : Предвид изискването за доказване на опит в провеждането на обученията, които са изброени, достатъчно доказателство ли е прилагането на копия от договорите ни с контрагенти през изминалите 3 години по теми аналогични на обявените в поръката? Има ли друга форма за доказване на опит, която се изисква изрично?

За доказване на изискването за опит на участника , се представя списък с основните услуги, сходни или еднакви с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, вкл. стойностите, датата на сключване и изпълнение на услугите, както и получатели на услугите (Приложение № 7). Списъкът на услугите трябва да бъде придружен с доказателства за извършените услуги по смисъла на чл.51 ал.4 от ЗОП.

За доказване на опита на най-малко трима ключови експерти, с които трябва да разполага участникът, се изисква те да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период за изпълнение на дейностите, а участникът трябва да представи Списък на екипа експерти, предложен от участника за изпъленение на поръчката (Приложение № 8).

Share this post