Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект №14-11-15

Публична покана с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност”, ПО ПРОЕКТ: “Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 14-11-15/01.09.2014г., обявена в АОП под номер 9042857.


» [24.6.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване (вх.№ 67-00-1073/23.06.2015г. на ДАМТН) относно обявена обществена поръчка с предмет „Осигуряване на дейности по информация и публичност” ” по проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”, договор № 14-11-15/01.09.2014г. даваме следните разяснения:

Въпрос: Как се тълкува следният текст от документацията: „определените в настоящите указания критерии за подбор не се прилагат за участници, подали оферти, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица” Т.е. дали, ако съответното дружество е  вписано във визирания регистър не следва да доказва брой изпълнени услуги и наличието на експерти, отговарящи на заложените критерии?

Отговор: В случаите по чл. 16 г, ал.1 от ЗОП ( Закон за обществените поръчки), когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл.30  от Закона за интеграция на хората с увреждания, определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


» [22.7.2015 г.]

Протокол от работата на комисията


» [23.7.2015 г.]

Договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


» [24.7.2015 г.]

Покана за стартираща пресконференция по проект 14-11-15/01.09.14г. „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”.


» [19.8.2015 г.]

Покана за заключителна пресконференция по проект 14-11-15/01.09.14г. „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”.


 

» [19.8.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност“

Номер на договора: 11-00-57/22.07.15г.
Изпълнител: Инфо Трейнинг ООД

 

Дата на извършеното плащане

Основание на плащането

Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 30.07.2015 г. фактура 0000000038 27.07.2015 1506.96 лв.

 


» [1.9.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност“

Номер на договора: 11-00-57/22.07.15 г.
Изпълнител: ИНФО ТРЕЙНИНГ ООД
Предмет на договора: Осигуряване на дейности по информация и публичност

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1. 26.08.2015 г. фактура 0000000041 20.08.2015 г. 6027.84лв.

Share this post