Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект на ОПАК 13-32-3

Публична покана с предмет: “Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект “Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност и модули за интеграция с външни системи и регистри”, Договор № 13-32-3/27.01.2014


» [27.3.2015 г.]

Поставени въпроси относно обществена поръчка „Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”

Въпрос1:
По позиция 1: Информационни брошури (Двустранни, размер 281х217 мм (необрязан 142х110 мм.
На 4 ли трябва да се прегъва тази брошура (като карта)? Ако не, моля дайте повече разяснения относно формата.
Отговор:
Съгласно „Технически изисквания и характеристики към дейностите, включени в предмета на поръчката“  изискванията към брошурите са :
„- Параметри на брошурите – двустранни, размер 281х217 мм (необрязан 142х110 мм), цветност – пълноцветен печат вид CMYK; хартия на изработка с плътност/относително тегло – мин. 170 гр/м2, хромова гланц/мат, бигована;“
Предвиждат се до 2 прегъвания на брошурата.
Съгласно техническата спецификация съдържанието на брошурите се предоставя от Възложителя. Видът и оформлението им трябва да се изготви от Изпълнителя, като се съгласува и одобрява от Възложителя. След запознаване с представения проект на брошурите, Възложителят уведомява с писмо Изпълнителя за становището си, като при необходимост от корекции, описва същите и определя срок, в които да бъдат отразени. Приемането на окончателния вариант на вида и съдържанието се извършва с приемо – предавателен протокол;

Въпрос 2:
По позиция 4: Блокнот Формат А5, твърда подвързия – над 300 гр., 192 стр. с дати (1+1), хартия – офсет 90 гр./кв.м., 2 инфо страници ( 4+4)
Залепени или със спирала трябва да се страниците? Датите на всяка страница отделна дата ли трябва да бъде отпечатана? Инфо странците в началото на ноутпада ли са? Моля за повече рязяснения.
Отговор:
Съгласно „Технически изисквания и характеристики към дейностите, включени в предмета на поръчката“  изискванията към блокнотите са :
o    „Блокноти – формат А5, твърда подвързия – над 300 gsm, 192 стр. с дати, хартия – офсет 90 гр./кв.м., 2 езика – български и английски, карта на Европа и България, информационни страници цветност 4+4. На тефтерите трябва да бъдат отпечатани флагът на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, логото и слогана на ЕСФ „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, както и името и логото на ДАМТН, наименованието на проекта и изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”;“
Няма специални изисквания към начина за залепване на страниците – допустимо е залепване или спирала. На всяка страница се поставя надпис: „Дата/Date:“ на български и английски език. Информационни страници са първата и последната – от твърдата подвързия.
Съгласно техническата спецификация видът и съдържанието на всеки един от материалите трябва да се изготви от Изпълнителя, като се съгласува и одобрява от Възложителя с приемо – предавателен протокол. След запознаване с представения проект, Възложителят уведомява с писмо изпълнителя за становището си, като при необходимост от корекции, описва същите и определя срок, в които да бъдат отразени. Приемането на окончателния вариант на вида и съдържанието се извършва с приемо – предавателен протокол”


 

» [01.04.2015 г.]

Съобщение за оттегляне

Share this post