Осигуряване на дейности по информация и публичност

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност”, по проект: „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор  № 13-31-4/24.04.2014 г., обявена в АОП под номер 9044657


» [19.8.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване, наш вх. № 67-00-1311/18.08.2015 г. на ДАМТН, относно обявена обществена поръчка с предмет „Осигуряване на дейности по информация и публичност” по проект „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008”, Договор № 13-31-4/24.04.2014 г., даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: След като дадено дружество е вписано като специализирано предприятие за хора с увреждания следва ли да представя в офертата си Приложение № 11 и Приложение № 12, ако отговорът е положителен какво трябва е вписано в тях, след като критериите не се прилагат за дружества от такъв тип“ и въпрос № 3: Какво следва да се впише в Приложение № 1, в случай че не е необходимо поставянето на горепосочените образци, вместо „оригинал“ да се изпише „неприложимо“ ли следва?

Отговор: В случаите по чл. 16 г, ал.1 и ал.2 от ЗОП ( Закон за обществените поръчки), когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл.30  от Закона за интеграция на хората с увреждания, определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В представянето на кандидата или участника, което се съдържа в заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз

Въпрос № 2: При условия, че няма да ползва подизпълнител следва ли да се прилага Приложение №10?

Отговор: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. В случай, че няма да ползва подизпълнители за Приложение №10 се изписва текста „неприложимо“.


» [2.9.2015 г.]

Протокол от работата на комисията


Договор


» [19.11.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и публичност“
Номер на договор: № 11-00-72/23.09.2015 г.
Изпълнител: „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 12.10.2015 г. фактура 0000000048 02.10.2015 г. 1 250,40 лв.
2 20.10.2015 г. фактура 0000000049 09.10.2015 г. 5 001,60 лв.
Общо платено към 20.10.2015 г. 6 252 лв.

Договор № 11-00-72/23.09.2015 г.,  сключен между ДАМТН и „ИНФО ТРЕЙНИНГ“ ООД се счита за изпълнен и приключил към 20.10.2015 г. на основание чл. 11, т.1а), вр. чл. 5, ал.1 от същия.

Share this post