Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина

Решение

Обявление

 

 • Документация за участие
 • Образец 1 – Оферта
 • Образец 2 – Списък на документите
 • Образец 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП
 • Образец 4 – Декларация по чл. 47 от ЗОП
 • Образец 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • Образец 6 – Декларация, съдържаща информация за общия оборот, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
 • Образец 6а –  Декларация, съдържаща информация за оборота от предоставянето на услуги, които са предмет на обществената поръчка, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
 • Образец 7 – Декларация, съдържаща списък на успешно изпълнените от участника договори съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 • Образец 8 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1 от ЗОП
 • Образец 9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Образец 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора
 • Образец 11 – Техническо предложение
 • Образец 12 – Ценова оферта
 • Образец 13 – Декларация, съдържаща локация на стационарния офис на участника
 • Проект на договор

Отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина” ще се състои на 03.10.2013 г. от 14 ч. в заседателната зала на ДАМТН в гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А.

Отварянето на ценовите оферти по процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина“, открита с Решение № А-307/02.08.2013г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, ще се извърши на 23.10.2013 г., сряда, в 14.00 ч., в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. “Д-р Г.М.Димитров” № 52А, заседателна зала № 402А.

Share this post