Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

Приложение № 1 Образец на Техническо предложение за участие в процедурата

Приложение № 2 Образец на ценово предложение

Приложение № 3 Представяне на участника

Приложение № 4 Списък с документи и информация

Приложение № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение № 6 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Приложение № 7 Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Приложение № 9 Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Приложение № 10 Декларация – списък на експертите

Приложение № 11 Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП

Приложение № 12 Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП

Приложение № 13 Декларация за подизпълнители

Приложение № 14 Декларация за съгласие на подизпълнител

Приложение № 15 Технически спецификации

Приложение № 16 Проект на договор

Приложение № 17 Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Приложение № 18 Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 106, ал.1 и чл. 107 и чл. 109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Приложение № 19 Декларация за липсата на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза


» [30.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 77-00-141/26.03.2015 г. по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” предоставяме следното разяснение:

Въпрос 1: С оглед оптимизиране и конкретно детайлизиране на евентуално участие в обществената поръчка е необходимо да е достъпна предварително документация по наличните системи, които се очаква да се надградят в заданието: как можем да се сдобием с адекватна документация, позволяваща разумно проектиране на ресурси по осъществяване на поръчката?

Отговор 1: Информационно-комуникационната среда на ДАМТН е в процес на разработване. В Приложение № 15 – Технически спецификации към документацията за участие, е направено следното уточнение:
„Следва да се отбележи, че разработването на информационно-комуникационната среда на ДАМТН в изпълнение на проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е възложено чрез обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система”
По-надолу в текста на спецификациите е отбелязано, че: „Възложителят ще предостави на изпълнителя по настоящата процедура информацията за конкретните параметри на изградената инфраструктура, с която ще се сдобие в хода на изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система”, включително възложителят ще осигури възможност за контакт, обмен на информация и взаимодействие между изпълнителите на двете поръчки с цел постигане на резултатите от изпълнението на всяка от тях.”
Техническата спецификация по обществената поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система” е публично достъпна на Профила на купувача на Възложителя, като от нея заинтересованите лица биха могли да получат информация относно поставените изисквания към изпълнението на поръчката.
Връзка към профила на купувача:
https://www.damtn.government.bg/

Въпрос 2: Поръчката е обект на особени условия, цитирани в раздел III.1.4) на Обявлението: Допускат ли се кандидатури на предприятия и кооперации, различни от описаните в особените условия?

Отговор 2: Съгласно изискванията в обявлението и документацията, Възложителят не е поставил ограничение да участват само лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и/или техни обединения. Съобразно изискванията на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП и посоченото в т. III.1.4 на обявлението и т. 4, Раздел IV от документацията „Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват.”
В случай, че не са постъпили оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и/или от техни обединения, или постъпилите такива не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат разгледани офертите на останалите участници по общия ред.


» [02.04.2015 г.]

Предварителен контрол


» [27.05.2015 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията


» [10.06.2015 г.]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти


» [23.06.2015 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията

Протокол № 4 от работата на комисията

Решение за класиране

Преписка: 00808-2015-0003


» [13.08.2015 г.]

ДОГОВОР 11-00-63/06.08.2015 г. за възлагане на обществена поръчка

Приложение № 1 и Приложение №2 към Договора


» [04.12.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“

Номер на договора: 11-00-63/06.08.15г.
Изпълнител: ЕВРО ПРОЕКТ ПАРТНЪРС ЕООД
Предмет на договора: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 04.12.2015 фактура 0000000031 02.12.2015г. 360 000.00 лв.

Share this post