Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата

Публична покана с предмет: „Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата“

Документация към публичната покана:

 1. Указания за участие
 2. Техническа спецификация
 3. Методика за комплексна оценка на офертите
 4. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка
 • Приложение № 1 – Писмо към оферта
 • Приложение № 2 – Административни сведения
 • Приложение № 3 – Декларация – справка
 • Приложение № 4 – Декларация – списък на предложените ключови експерти
 • Приложение № 5 – Декларация (за разположение на експерт)
 • Приложение № 6 – Автобиография
 • Приложение № 7 – Декларация (за използване/неизползване на подизпълнител)
 • Приложение № 8 – Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител
 • Приложение № 9 – Декларация (от член на обединение/консорциум)
 • Приложение № 10 – Техническо предложение
 • Приложение № 11 – Ценово предложение

Протокол от работата на комисията


» [3.10.2014 г.] Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с постъпило Искане за пояснение (наш вх. номер: 67-00-1528/02.10.2014 г.) по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” и по-специално относно изисквания, посочени в „Указания за участие“, даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Счита ли се за еквивалент на посочените договор за управление и контрол?
Договорът за управление и контрол е вид граждански договор и като такъв ще бъде приет от Възложителя като доказателство.

Въпрос 2: В случай, че юриста не е длъжност, част от структурата на организацията, означава ли това, че трябва да се представи граждански договор за евентуални бъдещи ангажименти по настоящата процедура?
Да, следва да бъде представен договор, от който да е видно че ще бъде на разположение на изпълнителя, в случай на възлагането на поръчката.

Въпрос 3: Допуска ли се по-висока степен на образование в указаните области?

Изискванията на Възложителя са за минимално ниво. По отношение на лице с по-висока степен на образование от предвидената от Възложителя ще бъде прието, че покрива тези минимални изисквания.

Въпрос 4: Кои специалности попадат в област на образование: мениджмънт?
Кои специалности попадат в област на висше образование „мениджмънт“ (управление) се определя от съответната нормативна уредба в различните времеви периоди. Към настоящия момент в сила е Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, съгласно което като част от област „Социални, стопански и правни науки“ е предвидено професионално направление „Администрация и управление“, респ. специалностите в това направление ще отговарят на изискването на Възложителя. Съгласно отмененото Постановление № 86 на МС от 12.03.1997 г. за утвърждаване на Държавен регистър на специалностите по образователно квалификационни степени във висшите училище на Република България, в „Управление (мениджмънт)“ се включват специалности – т.4.2.1. „Стопанско управление (бизнес администрация, управление на фирмената сигурност)“. При всички положения участниците следва да се съобразят с приложимата нормативна уредба към съответния времеви период, в който е получено съответното образование.

Въпрос 5: Счита ли се за доказателство, представяне на протокол и уверението, че съответният експерт е преминал обучение по внедряване?
Изискването на Възложителя е да се представи сертификат или еквивалентен документ, доказващ компетенции по внедряване на софтуерни системи за управление на ресурсите от класа на ERP/CRM решенията. Предвид това ще бъде приет като доказателство документ, който да удостоверява успешното преминаване на курс на обучение за придобиване на необходимата компетентност по внедряване на софтуерни системи за управление на ресурсите от класа на ERP/CRM решенията.

Въпрос 6: Ако експерта притежава сертификат по стандарта и е с педагогическа правоспособност, удовлетворява ли се така поставеното условие?
Посочените от Вас документи не отговарят на изискванията на Възложителя и не удостоверяват компетентност за провеждане на обучения по прилагането на стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Необходимо е да се представи сертификат за обучител по прилагането на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.


» [13.10.2014 г.] Отговори на постъпили въпроси

Относно: Искане за пояснение (получено по имейл на 13.10.2014 г., вх. № 67-00-1555/13.10.2014 г.) по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008”

Във връзка с постъпило Искане за пояснение (получено по имейл на 13.10.2014 г., вх. № 67-00-1555/13.10.2014 г.) по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” даваме следните разяснения:

 • Въпрос относно броя на териториалните звена на ДАМТН: В техническата спецификация е указано място на изпълнение “Република България, на адресите на териториалните звена  на ДАМТН”, които не успяхме да открием на сайта на Възложителя?

В периода на разработване на системата за управление на качеството на ДАМТН екипът от експерти на изпълнителя ще работи с експерти от различни дирекции и отдели на ДАМТН, но работата ще бъде осъществена на територията на гр. София, където се намира централното управление на ДАМТН.
Разработената система ще обхваща цялата структура на ДАМТН (централно управление и териториални звена) и съответно ще бъде внедрена в рамките на цялата агенция. Описание на структурата на ДАМТН може да бъде намерено на сайта на ДАМТН (www.damtn.government.bg) в рубрика „Структура и дейности“.


» [16.1.2015 г.]

Договор


» [2.2.2015 г.] ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР № 11-00-8/15.01.2015 Г.

Обществена поръчка с предмет: ” Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата”

Дата/период на плащане Основание Размер (в лева с ДДС)
26.01.2015 г. Авансово плащане по Договор 15660 лв.
Общо платено към 31.01.2015 г. 15660 лв.

 


» [1.10.2015 г.]

 

Информация за извършени плащания по сключен договор във връзка с изпълнението на oбществена поръчка с предмет: “Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата”
Номер на договор: № 11-00-8/15.01.2015 г.

Изпълнител: МД „ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 2.09.2015 г. фактура 0000000037 18.08.2015г. 36 540 лв.
Общо платено към 2.09.2015 г. 52 200 лв.

Договор № 11-00-8/15.01.2015 г., сключен между ДАМТН и МД „ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД се счита за изпълнен и приключил към 02.09.2015 г. на основание чл. 14, т.1, вр. чл. 4, ал.1 от същия.

Share this post