Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали“