Процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ДАМТН“