Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата