Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи на офис помещения в сградата на ДАМТН в гр. Плевен”