Пазарна консултация за „Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в три обособени позиции по проект BG05SFOP001-2.006-0026-C01

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в три обособени позиции по проект BG05SFOP001-2.006-0026-C01“:

Share this post