Пазарна консултация за „Надграждане на специализираните модули за административно-наказателна дейност и модул „Софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления“ за нуждите на счетоводството, съвместими с Акстър-Офис и надграждане на модулите за административно-наказателна дейност в изградена Web базирана система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите на ДАМТН, във връзка с промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), влизащи в сила от 23.12.2021 г.“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана за пазарна консултация за „Надграждане на специализираните модули за административно-наказателна дейност и модул „Софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления“ за нуждите на счетоводството, съвместими с Акстър-Офис и надграждане на модулите за административно-наказателна дейност в изградена Web базирана система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите на ДАМТН, във връзка с промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), влизащи в сила от 23.12.2021 г.“


Share this post