Петър Горновски взе участие в заседанието на Комитета за наблюдение на ОПИК

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски участва в Петото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Иновации и конкурентоспособност”. Форумът бе открит от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, а по време на него бяха обсъдени напредъкът в изпълнението на проектите по ОПИК и предстоящите процедури по нея.

ДАМТН е бенефициент по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК. Проектът, който агенцията изпълнява е „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“. Основната цел на процедурата е да се предостави институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за повишаване качеството и ефективността на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива.

Индикативният бюджет по проекта е 2 млн. лв., като процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Share this post