Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система

Решение

Обявление

Документация за участие

» [23.9.2014 г.] Решение за промяна

» [23.9.2014 г.] Методика за оценка – променена

Отговори на постъпили въпроси:

» [9.10.2014 г.]

Във връзка с постъпилo на 06.10.2014 г. в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор искане за предоставяне на разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система” по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 г. – 2013 г. и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, уточняваме следното:

Въпрос: „Бихте ли ни разяснили какво следва да бъде текстовото съдържание на удостоверението от банка за наличие на финансов ресурс в изисквания от ДАМТН размер от 140 000 лв. Достатъчно ли е банката да удостовери наличието на тази сума по сметка на участника? С каква дата следва да е удостоверението? Следва ли банката да се ангажира да „блокира” тези средства за изпълнение на поръчката или участникът следва да декларира, че тези средства ще бъдат използвани за нея? Моля пояснете.”

Отговор: Разпоредбата на чл. 50 от ЗОП не поставя императивни изисквания по отношение на съдържанието на удостоверението от банка за наличие на финансов ресурс. В тази връзка е достатъчно издаденият документ да удостоверява наличието на изискуемия от Възложителя ресурс в размер на не по-малко от 140 000 (сто и четиридесет) хиляди лв. без ДДС  под формата на собствени и/или заемни средства към датата на подаване на офертата. В документацията не са заложени изисквания банката да се ангажира да „блокира” средствата по конкретната сметка или участникът да декларира, че същите ще бъдат използвани за изпълнението на обществената поръчка, достатъчно е този ресурс да бъде наличен по сметка на участника, така че да обезпечи безпрепятствено изпълнение на дейностите по поръчката.


» [5.12.2014 г.] Съобщение за отваряне на Плик № 3 – Ценово предложение

На основание чл. 69a от ЗОП Ви съобщаваме, че на 8.12.2014 г. – понеделник, от 10:30 ч. в сградата на ДАМТН на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, ет. 4, стая 46, комисията, назначена със Заповед А-803/28.10.2014 г. ще пристъпи към отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) към процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система“.


» [8.12.2014 г.] ДО „ФИНТЕХ-Д“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 8.12.2014 г. – понеделник, от 10:30 ч. в сградата на ДАМТН на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, ет. 4, стая 46, комисията, назначена със Заповед А-803/28.10.2014 г. отвори ценовите оферти (Плик № 3) към процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система“.

Вашето ценово предложение е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на всички участници по показател К2 – цена.
На основание чл. 70 от ЗОП, комисията Ви дава възможност в срок до 3 работни дни считано от 8.12.2014 г. да представите подробна писмена обосновка за начина на образуване на показател К2 – ценова оферта.


» [19.12.2014 г.] ДО „ФИНТЕХ-Д“ ЕООД

Относно: Предоставена писмена обосновка по чл. 70, ал.1 от ЗОП с входящ № 92-00-13-6/10.12.2014 г.
Уведомяваме Ви, че комисията, назначена със Заповед А-803/28.10.2014 г. на председателя на ДАМТН, се събра на извънредно закрито заседание, проведено на 11.12.2014 г. и разгледа предоставената от вас писмена обосновка:

  1. На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 – Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка – комисията реши, че представената от вас обосновка е обективна и се приема.
  2. На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 – наличие на изключително благоприятни условия – комисията реши, че представената от вас обосновка е обективна и се приема.
  3. На основание чл. 70, ал. 2, т. 4 – икономичност при изпълнение на обществената поръчка – предоставената от вас методика за ценообразуване е подробно разяснена и се приема от комисията.

На основание гореописаното, комисията взе решение да приеме писмената обосновка и да допусне до класиране офертата на „ФИНТЕХ-Д“ ЕООД съгласно предварително обявените условия.


» [16.1.2015 г.]

Решение за класиране


» [5.3.2015 г.]

Договор

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система”.

Участник Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 „Инфосистемс Интернешънъл“ЕООД 26.02.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
2 Обединение „Евро – ТУ“ 26.02.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

» [27.12.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система“

Номер на договора: 11-00-22/24.02.15г.
Изпълнител: Инфосистем Интернешенъл ЕООД
Предмет на договора: Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 27.11.2015 фактура 0000000807 16.11.2015 г. 286 654.00 лв.

Share this post