Покана за набиране на оферти с предмет „Избор на изпълнител за предаване , трансформиране, сепариране и унищожаване на бракувани дълготрайни активи и материални запаси на ДАМТН”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана до заинтересованите лица  с предмет: „Избор на изпълнител за предаване, трансформиране, сепариране и унищожаване на дълготрайни активи и материални запаси на ДАМТН“

Срок за подаване на оферти: 24.11.2023 г., 17:00 ч.

Share this post