Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Лабораторно изпитване на пет проби от LED прожектори по отношение на посочени клаузи от приложимите стандарти по Директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (Директива LVD) и по директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (Директива EMC)“

Покана за предоставяне на оферти с предмет: „Лабораторно изпитване на пет  проби от LED прожектори по отношение на посочени клаузи от приложимите стандарти по Директива за хармонизиране на законодателствата на Държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (директива LVD) и по Директива за хармонизиране на законодателствата на Държавите членки относно електромагнитната съвместимост (директива EMC)“

Срок за получаване на оферти: 11.03.2016 г. до 17:00ч.


» [24.03.2016 г.]

Протокол от работата на комисията.

Share this post