Покана за предоставяне на оферти за „Доставка монтаж и пускане в експлоатация на система за контрол на достъпа и работното време“

Покана за предоставяне на оферти с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за контрол на достъпа и работното време“.

 

Размер на поръчката: до 20 000 лв. без  ДДС.

Офертите да бъдат предоставени до 17:00 ч. на 16.9.2015 г. в Деловодството на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А.

Системата трябва да обхваща следните сгради:

1. Централна сграда: Етаж 4 и обособена зона от ет.5 в сградата на ДАМТН, намираща се на бул. „Г. М. Димитров“ №52А, включваща двустранно управление на два броя врати с контрол на достъпа и работното време за 78 служители, както и едностранно управление на 4 бр. врати за ръководството, с включени с включени RFID с държач за картите бадж, с откачваща текстилна лента (връзка за окачване на врата).

2. Сграда 1, намираща се ул. „Лъчезар Станчев“ №13 – двустранно управление на един брой врата – контрол на достъпа и работното време за 57 служителя, с включени RFID с държач за картите бадж, с откачваща текстилна лента (връзка за окачване на врата).

3. Сграда 2, намираща се на ул. „П. Мутафчиев“ №2 – двустранно управление на един брой врата – контрол на достъпа и работното време за 37 служителя, с включени RFID с държач за картите бадж, с откачваща текстилна лента (връзка за окачване на врата).

4. Допълнително в офертата си трябва да включите и още  25 броя допълнителни посетителски карти, с възможност за изписване на текст и още 500 броя поименни карти , които ще се поръчат с допълнителна заявка от Възложителя.

Основни характеристики на системата:
1. Централизирано управление
2. Модулен принцип за изграждане/надграждане;
3. Функции за контрол на работното време.
4. Системата да позволява интеграция със съществуващата сигнално-охранителна система.

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на офертата
2. Техническа спецификация, съответстваща Приложение 1 от настоящото запитване
3. Цена в лева, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата
5. Гаранционен срок

Срок за изпълнение на поръчката: До тридесет календарни дни след избиране на изпълнител максималната стойност на офертата е до 20 000 лв. без ДДС.

Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.

Подпис…………………….
(име на кандидата, подпис и печат)

Share this post